Pole magnetyczne - informacje ogólne.Pole magnetyczne jest polem wektorowym. Wielkościami fizycznymi używanymi do opisu pola magnetycznego są: indukcja magnetyczna B oraz natężenie pola magnetycznego H. Między tymi wielkościami zachodzi związekμ - przenikalność magnetyczna ośrodka
H - natężenie pola magnetycznego


Obrazowo pole magnetyczne przedstawia się jako linie pola magnetycznego. Kierunek pola określa ustawienie igły magnetycznej lub obwodu, w którym płynie prąd elektryczny

Pole magnetyczne definiuje się przez siłę, jaka działa na poruszający się ładunek w tym polu. W układzie SI siła ta wyraża się wzorem:


Wzór na siłę zapisany skalarnie:
α - kąt pomiędzy wektorem prędkości a indukcji magnetycznej


Źródła pola magnetycznego:

a.)Magnesy trwałe w kształcie sztabki lub podkowy

b.)Ziemia jako magnes

c.) Prostoliniowy przewodnik z prądem